REGULAMIN KURKOWA APARTMENTS

 Cieszymy się, że możemy Państwa gościć. Zachowanie poniższych reguł pozwoli nam zapewnić Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.

 1. Regulamin Kurkowa Apartments obowiązuje od dnia 08 lipca 2022 roku na czas nieokreślony do odwołania. KA oznacza dalej Kurkowa Apartments. 
 2. Rozpoczęcie pobytu w KA jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią umowy dotyczącej pobytu w KA. Regulamin dostępny jest w apartamencie oraz na stronie www.kurkowa2a.pl.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej, e-mailowej lub online za pośrednictwem strony internetowej), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę).
 4. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.
 5. KA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który, nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub odmawia zapłaty za pobyt.
 6. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w apartamencie po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania KA jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. KA może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących w tym dniu cen.
 7. Gość najmujący apartament nie może przekazywać go innym osobom, zarówno gdy nie upłynął okres najmu (pobytu), za który uiścił opłatę, jak i po upływie tego okresu. 
 8. Liczba osób (gości) przebywających w apartamencie w ramach zawartej umowy jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie, 

KA może również odmówić dostępu do apartamentu lub nakazać jego opuszczenie bez obowiązku zwrotu uiszczonych opłat.

 1. Osoby odwiedzające Gości KA mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie poza tymi godzinami osób odwiedzających Gościa jest zabronione, pod rygorem odmowy dostępu do apartamentu lub nakazania jego opuszczenia bez obowiązku zwrotu uiszczonych opłat przez KA
 2. Przebywanie zwierząt domowych w KA dopuszczalne jest tylko w wybranych apartamentach i wymaga uprzedniego zgłoszenia w procesie rezerwacji. Przebywanie zwierząt w innych niż wyznaczone apartamenty lub brak uprzedniego zgłoszenia o pobycie zwierząt, skutkować będzie karą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę.
 3. KA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 4. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 5. Zwierzęta powinny przebywać w pokoju wynajmowanym przez gościa. Poza pokojem zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. 
 6. W KA istnieje obowiązek zachowania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego, niezależnie od dnia tygodnia. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług KA mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, jak również i mieszkańców najbliższego sąsiedztwa.
 7. Na terenie KA w tym we wszystkich apartamentach zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 276, z późn. zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195, z późn. zm.) ‐ obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, a także papierosów elektronicznych (e-papierosów). Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa, zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób, jak również i przebywających z gościem zwierząt.
 9. Opuszczając apartament Gość powinien każdorazowo upewnić się, że drzwi i okna są prawidłowo zamknięte.
 10. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez Gościa po zakończonym pobycie zostaną odesłane na jego koszt na wskazany przez niego adres. 
 11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, KA może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń pracowników KA, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 12. Kurkowa Apartments ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 13. KA ma zainstalowany system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu są przechowywane i mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb państwowych. KA posiada 13 kamer monitorujących wewnętrzne części wspólneoraz bezpośrednie sąsiedztwo kamienicy. 
 14. KA zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 15. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Kurkowa Apartments.
 17. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie Kurkowa Apartments jest Neptun Apartamenty Spółka z o.o. przy ulicy Ogińskiego 15 adres e-mail:info@kurkowa2a.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z usługi noclegowej. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Istnieje prawo do żądania od Administratora danych osobowych do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia skargi.

ul. Kurkowa 2a
70-535 Szczecin

Neptun Apartamenty Sp. z o.o.
ING Bank: 46 1050 1559 1000 0090 3272 4784


info@kurkowa2a.pl
+48 571 608 082

Kurkowa Apartments - Apartamenty w centrum Szczecina

Średnia ocena booking.com:

9,6