Polityka ochrony danych osobowych

Wyciąg z Polityki ochrony danych osobowych NEPTUN APARTAMENTY sp. z o.o.

Administrator danych, NEPTUN APARTAMENTY sp. z o.o. ul. Ogińskiego 15, 71-431 w Szczecinie zapewnia, że pozyskując Państwa dane osobowe dokłada najwyższych starań technicznych, organizacyjnych i prawnych gwarantujących ich ochronę.

Państwa dane mogą zostać przetwarzane w celach związanych z organizacją pracy, w tym rekrutacją oraz prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej, w tym świadczeniem oferowanych usług w branży noclegowej, miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usług gastronomicznych i kateringowych, zarządzania nieruchomościami, ich wynajmem, dzierżawą, zamianą, kupnem lub sprzedażą oraz świadczeniem innych usług związanych z obsługą rynku nieruchomości lub wykonywaniem robót budowlanych i wykończeniowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z art. 13 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) są:

 • Zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach nawiązania, realizacji lub kontynuacji w przyszłości współpracy z Administratorem bądź korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora. W przypadku udzielenia zgody może być ona w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem (lit a).
 • Działania podejmowane na żądanie osoby, której dane dotyczą w celu zawarcia umowy (lit b).
 • Wykonanie umowy, której osoba fizyczna jest stroną (lit. b).
 • Wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w tym podatkowego i dotyczącego ubezpieczeń społecznych (lit c).
 • Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (lit. d).
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (lit. e).
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej z zastrzeżeniem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (lit. f). Do prawnie uzasadnionych interesów Administratora zalicza się w szczególności następujące przypadki;
  • gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem Administratora lub działa na rzecz Administratora,
  • zapobiegania oszustwom,
  • dochodzenia roszczeń,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
  • współdziałania z podmiotami współpracującymi z Administratorem przy świadczeniu usług na rzecz klientów,
  • badania jakości usług i rozstrzygania reklamacji,
  • poprawy jakości świadczonych usług.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią odbiorców danych są podmioty wspierające działalność Administratora w zakresie organizacji działalności i realizacji oferowanych usług. Dane mogą zostać też przekazane instytucjom w ramach opartych na przepisach prawa postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy i urzędy. W innych przypadkach dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą lub okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych bądź okresu archiwizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada w odpowiednich przypadkach prawo do:

 • przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;
 • dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 • wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego;
 • nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu;
 • uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach danych;
 • prawo do przenoszenia przetwarzanych w sposób zautomatyzowany danych, które dana osoba dostarczyła Administratorowi w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną powyżej wskazaną podstawę prawną.

Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa. O ile Administrator nie powołuje się na wymóg ustawowy podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne i umowne, jednakże niepodanie właściwych danych może skutkować brakiem możliwości lub odmową realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizacją celu, w którym są pozyskiwane, np.; brakiem możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych klienta lub odmową zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

Dane nie są poddawane przez Administratora profilowaniu ani w inny sposób zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora lub pracowników na szkodę, ochrony mienia oraz kontroli świadczonych usług Administrator w oznakowanych obiektach, pomieszczeniach i terenie stosuje monitoring. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uiodo.gov.pl

ul. Kurkowa 2a
70-535 Szczecin

Neptun Apartamenty Sp. z o.o.
ING Bank: 46 1050 1559 1000 0090 3272 4784


info@kurkowa2a.pl
+48 571 608 082

Kurkowa Apartments - Apartamenty w centrum Szczecina

Średnia ocena booking.com:

9,6